മേഘവിസ്‌ഫോടനം, മിന്നൽപ്രളയം..; സിക്കിം ദുരന്തഭൂമി | Sikkim | Flash Flood

മേഘവിസ്‌ഫോടനം, മിന്നൽപ്രളയം..; നിനച്ചിരിക്കാതെയുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ സിക്കിം വിറങ്ങലിച്ചിരിക്കുകയാണ് #Sikkim #FlashFlood #Rain  . . മാറുന്ന ലോകത്ത് കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങളോടെ. പുതിയ വേഗത്തിൽ. പുതിയ ലുക്കിൽ. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്. #MathrubhumiNews.

1 2 3 46